منتظر تغییری بزرگ در کرج باشید

وب سایت رسمی دیجیتمال متعلق به مرکز کامپیوتر کیش در کرج به زودی در کنار شما خواهد بود. منتظر ما باشید. www.digitmal.com